Danh sách lớp cao học K20, thời khóa biểu học kỳ 1 và thay đổi thời gian khai giảng cao học Danh sách lớp cao học K20, thời khóa biểu học kỳ 1 và thay đổi thời gian khai giảng cao học - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Danh sách lớp cao học K20, thời khóa biểu học kỳ 1 và thay đổi thời gian khai giảng cao học Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: - Danh sách lớp và thời khóa biểu cao học K20. Những học viên nào đã nhập học nhưng không có tên trong danh sách lớp đề nghị tới Viện Đào tạo Sau đại học nhận giải đáp. - Tại buổi học đầu tiên, đề nghị tất cả học viên tập trung tại Nhà văn hóa nghe phổ biến quy chế và quy trình học tập (khoảng 60 phút), sau đó lớp trở lại lớp học bình thường theo thời khóa biểu. Thời gian phổ biến: 17h00 - ngày 31/10/2011: đối với các lớp buổi tối                                     7h00 - sáng ngày 5/11/2011: đối với các lớp cuối tuần - Thay đổi thời gian khai giảng cao học K20: Hướng tới kỉ niệm 55 năm thành lập trường (tháng 11/2011), Nhà trường đang tổ chức nhiều hoạt động để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, do vậy theo yêu cầu của Hiệu trưởng, buổi lễ khai giảng cao học K20 sẽ được tổ chức cùng với lễ khai giảng NCS K32 và trao bằng tiến sĩ năm 2011 vào buổi sáng chủ nhật, ngày 30/10/2011 tại Nhà văn hóa. Vì số lượng ghế ngồi trong hội trường có hạn nên học viên tới dự khai giảng vui lòng gửi đăng ký xác nhận tham dự qua email: viensdh@neu.edu.vn theo mẫu sau: Tiêu đề: Đăng ký dự khai giảng cao học K20 Nội dung: Mã học viên Họ và tên HV Lớp  ....  ..... .... - Viện cũng gửi tới các bạn học viên Chương trình buổi lễ để tiện tham khảo. - Đề nghị các bạn học viên được khen thưởng do đạt thành tích xuất sắc trong thi tuyển mặc lễ phục và đến trước 7h30 để ổn định đội hình (Nam: áo trắng, sơ vin quần sẫm mầu; Nữ: mặc áo dài). - Đề nghị học viên thường xuyên vào website để cập nhật thông tin về quá trình đào tạo. - Mọi vướng mắc trong quá trình học tập đề nghị học viên tập hợp tại Ban cán sự lớp và tham khảo ý kiến từ Cán bộ chủ nhiệm lớp. Lần nữa, xin chúc mừng các tân học viên cao học k20 và đề nghị các tân học viên cao học đi học đầy đủ, bảo vệ luận văn đúng hạn. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm. Danh sach lop cao hoc K20, thoi khoa bieu hoc kY 1 va thay doi thoi gian khai giang cao hoc Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao: - Danh sach lop va thoi khoa bieu cao hoc K20. Nhung hoc vien nao da nhap hoc nhung khong co ten trong danh sach lop de nghi toi Vien Dao tao Sau dai hoc nhan giai dap. - Tai buoi hoc dau tien, de nghi tat ca hoc vien tap trung tai Nha van hoa nghe pho bien quy che va quy trinh hoc tap (khoang 60 phut), sau do lop tro lai lop hoc binh thuong theo thoi khoa bieu. Thoi gian pho bien: 17h00 - ngay 31/10/2011: doi voi cac lop buoi toi                                     7h00 - sang ngay 5/11/2011: doi voi cac lop cuoi tuan - Thay doi thoi gian khai giang cao hoc K20: Huong toi ki niem 55 nam thanh lap truong (thang 11/2011), Nha truong dang to chuc nhieu hoat dong de chuan bi cho le kY niem, do vay theo yeu cau cua Hieu truong, buoi le khai giang cao hoc K20 se duoc to chuc cung voi le khai giang NCS K32 va trao bang tien si nam 2011 vao buoi sang chu nhat, ngay 30/10/2011 tai Nha van hoa. Vi so luong ghe ngoi trong hoi truong co han nen hoc vien toi du khai giang vui long gui dang kY xac nhan tham du qua email: viensdh@neu.edu.vn theo mau sau: Tieu de: Dang kY du khai giang cao hoc K20 Noi dung: Ma hoc vien Ho va ten HV Lop  ....  ..... .... - Vien cung gui toi cac ban hoc vien Chuong trinh buoi le de tien tham khao. - De nghi cac ban hoc vien duoc khen thuong do dat thanh tich xuat sac trong thi tuyen mac le phuc va den truoc 7h30 de on dinh doi hinh (Nam: ao trang, so vin quan sam mau; Nu: mac ao dai). - De nghi hoc vien thuong xuyen vao website de cap nhat thong tin ve qua trinh dao tao. - Moi vuong mac trong qua trinh hoc tap de nghi hoc vien tap hop tai Ban can su lop va tham khao Y kien tu Can bo chu nhiem lop. Lan nua, xin chuc mung cac tan hoc vien cao hoc k20 va de nghi cac tan hoc vien cao hoc di hoc day du, bao ve luan van dung han. Thong tin chi tiet xem tai file dinh kem.

Danh sách lớp cao học K20, thời khóa biểu học kỳ 1 và thay đổi thời gian khai giảng cao học Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: - Danh sách lớp và thời khóa biểu cao học K20. Những học viên nào đã nhập học nhưng không có tên trong danh sách lớp đề nghị tới Viện Đào tạo Sau đại học nhận giải đáp. - Tại buổi học đầu tiên, đề nghị tất cả học viên tập trung tại Nhà văn hóa nghe phổ biến quy chế và quy trình học tập (khoảng 60 phút), sau đó lớp trở lại lớp học bình thường theo thời khóa biểu. Thời gian phổ biến: 17h00 - ngày 31/10/2011: đối với các lớp buổi tối                                     7h00 - sáng ngày 5/11/2011: đối với các lớp cuối tuần - Thay đổi thời gian khai giảng cao học K20: Hướng tới kỉ niệm 55 năm thành lập trường (tháng 11/2011), Nhà trường đang tổ chức nhiều hoạt động để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, do vậy theo yêu cầu của Hiệu trưởng, buổi lễ khai giảng cao học K20 sẽ được tổ chức cùng với lễ khai giảng NCS K32 và trao bằng tiến sĩ năm 2011 vào buổi sáng chủ nhật, ngày 30/10/2011 tại Nhà văn hóa. Vì số lượng ghế ngồi trong hội trường có hạn nên học viên tới dự khai giảng vui lòng gửi đăng ký xác nhận tham dự qua email: viensdh@neu.edu.vn theo mẫu sau: Tiêu đề: Đăng ký dự khai giảng cao học K20 Nội dung: Mã học viên Họ và tên HV Lớp  ....  ..... .... - Viện cũng gửi tới các bạn học viên Chương trình buổi lễ để tiện tham khảo. - Đề nghị các bạn học viên được khen thưởng do đạt thành tích xuất sắc trong thi tuyển mặc lễ phục và đến trước 7h30 để ổn định đội hình (Nam: áo trắng, sơ vin quần sẫm mầu; Nữ: mặc áo dài). - Đề nghị học viên thường xuyên vào website để cập nhật thông tin về quá trình đào tạo. - Mọi vướng mắc trong quá trình học tập đề nghị học viên tập hợp tại Ban cán sự lớp và tham khảo ý kiến từ Cán bộ chủ nhiệm lớp. Lần nữa, xin chúc mừng các tân học viên cao học k20 và đề nghị các tân học viên cao học đi học đầy đủ, bảo vệ luận văn đúng hạn. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business